PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Mali Müşavir Nedir ve Ne İş Yapar?

Mali müşavirler muhasebe kayıtlarını tutan ve vergi beyannamelerini verme gibi yetkilere sahip meslek grubuna mensup çalışanlardır. 


Mali müşavirler; üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, hukuk, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler fakültelerinden mezun olduktan sonra TÜRMOB’a (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) bağlı odalardan birisine kaydolurlar. 


Üç senelik stajını tamamlayan (yüksek lisans yapılmış ise iki sene) adaylar, odanın yaptığı sınavlardan başarılı olduklarında ruhsat sahibi olurlar. Bu ruhsat ile odaya başvurup tescil belgesi aldıktan sonra kendi bürolarını açabilirler, şirketlerin bünyesinde çalışıp imza yetkilerini kullanabilirler ya da denetçi olarak bağımsız veya denetim firmaları bünyesinde çalışabilirler. 


Staj süresinin sonunda ruhsatını alanlar SMMM’ler (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) meslekte on yılını tamamladıktan sonra odanın yeterlilik sınavlarına girip YMM (Yeminli Mali Müşavir) olabilirler.

 

Mali Müşavirlerin Görevleri

Mali müşavirlerin yetkileri ve sorumlukları 3568 sayılı Meslek Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre mali müşavirlerin görevleri;

 

 1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defterlerini tutmak, bilanço kar-zarar tablosu ve beyannamelerini düzenlemek vb. işleri yapmaktır.
 2. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek ve işletmecilik, finans, muhasebe, mali mevzuat ile ilgili işleri düzenlemek ve bu konularda müşavirlik yapmaktır.
 3. Muhasebe, finans ve mali mevzuatlarla ilgili konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannameler ile ilgili görüş vermek, rapor vb. düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.
 4. Yine aynı kanunda SMMM ve YMM farkı da belirtilmiştir. YMM’ler SMMM’lerden farklı olarak muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu vb. açamazlar, ortak olamazlar. 
 5. Mali müşavirler şirketlerin devamlılığı ve işleyebilmesi için çok önemli konumda bulunmaktadırlar. 


Şirketin finansal durumunu kontrol ederek ve karlılığı arttırmak için tavsiyelerde bulunarak katkı sağladıkları gibi aynı zamanda şirketin vergi ve muhasebe mevzuatlarına uygun hareket ederek yasal olarak varlığını sağlıklı şekilde sürdürmesini de mümkün kılmaktadırlar. Bir şirketin doğuşundan itibaren her aşamada mali müşavirlerin katkısı bulunmaktadır.

 

Mali müşavirlerin genel olarak görevlerine bakacak olursak;

 • Şirketlerin kuruluş aşamalarında ticaret odalarına, vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal mevzuatlara uygun olarak gerekli belgeleri ibraz etmek.
 • İşletmelerin muhasebe ve vergi mevzuatlarına uygun olarak muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek.
 • İşletmenin bütün finansal işlemelerini (gelir-gider faturaları, banka hareketleri vb.) muhasebe kayıtlarına uygun hesaplara işlemek ve bu işlemeler konu olan karşı işletmeler ile mutabakat yaparak kayıtların doğruluğunu kontrol altında tutmak.
 • Çalışanları bordrolarını SGK mevzuatlarına göre hazırlamak ve ibraz etmek.
 • Bilanço ve gelir tablosu başta olmak üzere mali tabloları hazırlamak ve yönetime sunmak, işletme borsada işlem görüyor ise faaliyet raporlarına eklemek.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevzuatlarına uygun olarak aylık, üç aylık ve yıllık olarak vergi beyannamelerini (KDV, Gelir VergisiKurumlar Vergisi vb.) hazırlamak ve bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederek tahakkuk fişi almak ve bu fiş ile vergi ödemelerini takip etmek.
 • Sermaye artırımı, şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tasfiye edilmesi gibi özel durumlarda işlemlerin yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini takip etmek.
 • Adres değişikliği, genel kurul bildirisi, faaliyet değişikliği gibi Ticaret Sicil Gazetesi’ne bildirilmesi gereken durumları takip etmek.
 • Muhasebe kayıtları ve mali tabloları inceleyerek işletmeye finansal durum ile ilgili görüş bildirerek karlılığını artırmasına yardımcı olmak