PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Mali Müşavirler İşletmelere Nasıl Katkı Sağlar?

İşletmelerin hedeflerine ulaşmalarında etkili finansal yönetimin önemi gün geçtikçe artmaktadır. İşletmedeki finans yöneticileri genellikle muhasebeciler olarak bilinse de bu alanda çalışan meslek grupları son derece geniş bir yelpazeyi barındırır. Bu noktada karşımıza çıkan mali müşavirlerin sağladığı bilgiler, işletme için önemli finansal kararların temelini oluşturur.

Teknolojinin sürekli gelişmesi ekonomi ve finans alanlarındaki değişimi de beraberinde getirmiş, mali müşavir kavramına ve meslek alanına farklı bir boyut kazandırmıştır. İşletmelerin finansal kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ilerlemek istemesi, mali müşavir meslek grubuna olan ihtiyacı daha da ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle, mali müşavir meslek grupları işletmelerin sürekliliği, gelişimi ve ilerlemesi için işletme sahipleri ile çok yakın çalışırlar.

Bu anlamda, mali müşavirlerin görev yaptıkları kurumlara karşı görevlerini tarafsız ve doğru bir şekilde yapmaları kurumların sağlıklı işleyişi için son derece önemlidir.

Mali Müşavir Kimdir?

Mali müşavir, işletmelerin geleceği için son derece önemli görevler üstlenir. Devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu işletmelerin muhasebe süreçlerini doğru ve usule uygun bir şekilde yönetilmesini, denetlenmesini sağlayan ve gerekli durumlarda belgelerin ilgili makamlara sunulması ile görevlendirilmiş meslek grubudur.

En kısa tanımı ile mali müşavir, gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenleyen, analiz eden, varlık, borç ve sermaye girişi bilgilerini düzenleyen kişidir.

Matematiksel düşünme gücü, önemli finansal kararların sonuçlarını önceden görebilmek, ekip çalışmasına yatkınlık ve öz disipline sahip olmak mali müşavirlerde bulunması gereken temel özelliklerdendir.

Mali Müşavirlerin Görevleri Nelerdir?

Bir mali müşavirin en temel işlevi işletmelerin muhasebe süreçlerini yönetmektir. Hesapları denetleyen, mali danışmanlık sağlayan ve hesap yönetimini üstlenen mali müşavirlerin görevlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İşletmelerin gelir ve gider durumlarını yansıtan muhasebe defterini tutmak,
 • Vergi iadelerini hazırlamak,
 • Bordroların yönetimini gerçekleştirmek, gelir ve giderleri kontrol etmek,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek olası mali tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Hesap planlarını ve iş hedeflerini analiz etmek,
 • İşletme içi kontrolleri yaparak finansal güvenliği korumak,
 • Yapılan mali kayıtların yasa ve yönetmeliğe uygun olmasını sağlamak,
 • Yürürlükteki yasaya göre vergi planlama hizmeti sunmak,
 • Faaliyet ve adres değişikliklerini gerçekleştirmek,
 • Özel kurumlar ve SGK arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak,
 • Bütçe, iş planı, rapor ve finansal tabloları derlemek ve bunları sunmak.

Günümüzde hız kazanan teknolojik gelişmeler, her alanı olduğu gibi mali müşavir meslek gruplarını da etkilemeye devam etmektedir. Muhasebe işlemlerinin de artık elektronik ortama taşınmasıyla birlikte tüm süreçler dijital ortamlardan yürütülmektedir. Bu nedenle mali müşavirlerin muhasebe programlarına hakim olmaları son derece önemli bir hale gelmiştir. Böylece iş yükleri de önemli ölçüde azalacak ve iş süreçleri hızlanarak kazançları artıracaktır.

Mali Müşavirler İşletmelere Nasıl Katkı Sağlar?

İşletmelerin doğdukları andan itibaren her aşamalarında mali müşavir meslek grubu mensuplarının rolü son derece büyüktür. Bir mali müşavir, görev aldığı işletmenin finansal durumunu kontrol ederek kar oranını artırmak için çalışmalarda bulunarak katkı sağlar. Aynı zamanda da işletmelerin vergi ve muhasebe konularında yasal süreçlere uygun olarak varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine de yardımcı olurlar. Genel olarak mali müşavir görev alanlarına bakacak olursak;

 • Öncelikle işletmelerin kuruluş aşamalarında ticaret odaları, vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi resmi kurumlara yasal mevzuatlara uygun olarak gerekli belgeleri ibraz etmek,
 • İşletmelerin muhasebe ve vergi sistemlerine uygun olarak muhasebe süreçlerini oluşturmak ve oluşturulan bu sistemi geliştirmek,
 • İşletmenin bütün finansal süreçlerini (gelir-gider faturaları, banka hareketleri vb.) muhasebe kayıtlarına uygun bir şekilde hesaplara işlemek ve bu işlemelere konu olan karşı işletmeler ile karşılaştırma yaparak kayıtların doğruluğunu ve güvenliğini kontrol altında tutmak,
 • İşetmede çalışan kişilerin bordrolarını düzenlemek,
 • İşletmenin bölünmesi, devredilmesi ya da başka işletmeler ile birleşmesi gibi özel durumlarda işlemlerin yasal süreçlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Muhasebe kayıtları ve mali tablolar gibi finansal durumları inceleyerek işletmeye bu durumlar hakkında bilgi vererek karlılığını artırmasına destek olmak.

Finansal süreçlerin yönetimi işletmelerin ilerlemesi, gelişmesi ve devamlılığı için son derece önemlidir. Mali müşavirlerin işletme içinde aldıkları görevlere bakıldığında da görüleceği gibi, mali müşavirler işletmelerin en önemli ayağını oluştururlar. Aynı zamanda Mali müşavirlik mesleği, işletmeler, devlet ve diğer kurumlar arasında köprü görevi gören bir meslektir. Bu noktada görev alan ve etkili çalışan bir mali müşavir, işletmeye ekonomi başta olmak üzere diğer pek çok alanda büyük katkı sağlayacaktır. Aksi takdirde işletmelerin mali durumlarının yanlış ve eksik bir şekilde analiz edilmesi, hatalı muhasebe yapılması işletmelerin geleceği için birçok problemi de beraberinde getirecektir.

Turkcell E-Şirket Mali Müşavirlik Uygulaması Hakkında

Turkcell E-Şirket Mali Müşavirlik Uygulaması, mali müşavirlerin gelişen dijital dönüşüm sürecini en iyi şekilde yönetebilmesine yardımcı olacak şekilde geliştirilmiştir. Mali müşavirlerin her türlü mevzuata bağlı sorumluluklarını, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter gibi işlemlerini farklı bir entegrasyona gerek kalmadan Turkcell Mali Müşavirlik uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilmelerine imkan sunar.

Turkcell E-Şirket Mali Müşavirlik uygulaması ile finansal ve mali verilerinize yer ve zamandan bağımsız olarak dilediğiniz an kolayca ulaşabilirsiniz. Mali müşavir uygulaması ile tüm süreçlerin tek bir platform üzerinden yönetilmesi, farklı platformlara tekrarlı veri girişlerinin de önüne geçerek iş verimliliğini en yüksek seviyeye taşımıştır. Bu sayede işletme ve iş verimliliğiniz son derece artarken zaman ve maliyet açısından da önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Turkcell E-Şirket genel muhasebe üzerinden mükellef tarafından yetkilendirilen mali müşavirler; fiziksel fatura gibi evrak gönderimine ihtiyaç duymadan mükelleflerinin fatura ve diğer bilgilerine erişebilecek, mali müşavirlik hizmetlerinin tümünü yine bu yazılım üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. 

Mali müşavir iş tanımlarından biri olan şirketlerin finansal durumunu takip etmek de Turkcell E-Şirket Mali Müşavirlik Uygulaması ile son derece kolay bir hale getirilmiştir. Mali müşavirler bu uygulama sayesinde işletmelerin muhasebe kayıtlarına ait güncel finansal durumu ve hedefleri arasındaki karşılaştırmayı hata oranı en aza inerek gerçekleştirebileceklerdir.

Tüm mali süreçlerde çok sayıda mükellefe ait verilerin kaydedilmesi ve bunlar üzerinde çalışılması için büyük bir insan gücüne ve zamana ihtiyaç vardır. Turkcell Mali Müşavirlik Uygulaması ile bu süreçte karşılaşılabilecek problemlerin önüne geçilir ve mali müşavirlerin, tek bir platform üzerinden Turkcell genel muhasebe kullanan mükelleflerinin verilerine kolayca erişim sağlayarak iş verimliliklerinde de büyük bir artış sağlanır.